en
domov Záručné podmienky

Záručné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

a, DVBMarket s.r.o. predáva tovar predajcom (dealerom) elektroniky, za účelom výroby alebo ďalšieho predaja. Nakoľko sa nejedná o predaj koncovému zákazníkovi, tak ako to definuje obchodný zákonník, obchodné a reklamačné podmienky sa v niektorých bodoch od obchodného zákonníka líšia.

b, DVBMarket s.r.o. predáva tovar koncovým zákazníkom, za účelom využívania týchto produktov. Pri tomto type predaja má zákazník právo na vrátenie tovaru do 14 dní v prípade že nie je s produktom spokojný.

Pokiaľ výrobca stanovil záručnú dobu kratśiu ako 24 mesiacov je dealer povinný predĺžiť koncovému užívatelovi túto zaruku u výrobcu na min. dobu 24 mesiacov odpovedajúcim spôsobom a pripadné náklady s týmto úkonom spojené môže premietnuť do ceny výrobku. V prípade, že koncovým uživateľom výrobku je dealer, predĺženie záruky si obstaráva sám priamo u výrobcu.

U zariadení kde servis zabezpečuje tretia strana (autorizovaný servis) a preukáže že ide o neoprávnenú reklamáciu (napr. softwarová závada, poškodenie spôsobené užívateľom - mech. poškodenie, poliatie tekutinou a pod.) si firma DVBMarket s r.o. vyhradzuje právo prefakturovať všetky náklady spojené s neoprávnenou reklamáciu (tj. náklady fakturované treťou stranou - autorizovaným servisom a dopravné náklady).

V prípade neuhradenej pohľadávky si firma DVBMarket s r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika uplatniť si záložné/zádržné právo na nevybavenie reklamacií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľádavky vybavené a expedované.

Zákazník je na tento fakt upozornený pri registrácii a ako jeho súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami DVBMarket sa považuje prevzatie tovaru. DVBMarket predpokladá u svojich zákazníkov odbornú technickú úroveň adekvátnu predajcom alebo výrobcom elektroniky, neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, inštaláciou, alebo neodborným používaním výrobkov. DVBMarket neručí za zachovanie údajov uložených na reklamovaných dátových médiách (pevné disky, USB flash disky, a pod.) a nenesie zodpovednosť za škody spôsobené ich stratou alebo zneužitím

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. K reklamácii je nutné predložiť doklady - kópiu dodacieho listu alebo faktúry. 

II. ODOVZDANIE TOVARU:

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Stručne prekonzultujte s technikom DVBMarket , či nie je možné závadu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.

Tovar prineste osobne alebo pošlite prepravnou službou. Zabaľte ho do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov odporúčame používať originálny obal s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Pri reklamovanom tovare neposielajte jeho príslušenstvo (CD média, diskety, manuály, káble) s výnimkou prípadov, keď nie je možné bez neho otestovať funkčnosť celku (napr. adaptér ku scanneru, špeciálny kábel k video alebo TV karte, atď.). Prípadné nejasnosti prosím konzultujte telefonicky alebo e-mailom so servisným oddelením.

III. PREVZATIE TOVARU A ZÁRUKA:

Tovar nesmie byť mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory) poškodený, inak automaticky strácate nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný.
K tovaru priložte kópiu dodacieho listu s výrobným číslom vadného tovaru, vyplnený reklamačný protokol s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje. Ak posielate viacero výrobkov, priložte k zásielke aj ich zoznam.

Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne kódy tovaru a sériové čísla na procesoroch a pamäťových moduloch), výrobky poškodené nedbanlivosťou (prijímače zničené inštaláciou nesprávneho softvéru, floppy mechaniky, CD mechaniky a ventilátory používané v prašnom prostredí, harddisky WesternDigital s poškodenou ochrannou páskou, procesory AMD poškodené mechanicky alebo tepelne. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byť poškodený živelnou pohromou.

V prípade poškodeného výrobku užívateľom, po dohode s zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi. V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o "Podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.

VI. REKLAMÁCIA:

Dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je 24 mesiacov. V prípade mimozáručnej opravy sa prosím vopred informujte na cenu opravy.

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar do 30 dní opravený, pripadne vymenený za iný, alebo nový kus rovnakého typu alebo ekvivalentých parametrov. 30 dňová lehota začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru vrátane správne vyplneného reklamačného protokolu na reklamačné oddelenie DVBMarket (Galiba.sk).

V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u prijímačov -  novší model od iného výrobcu).

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

V. STAV REKLAMÁCIE:

O stave reklamácií sa informujte e-mailom na adrese servis@galiba.sk, pripravte si názov produktu a sériové číslo, prípadne spoločnosť ktorá tovar reklamuje.
 

VI. DOPRAVA REKLAMOVANÉHO TOVARU:

Pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu, môže byť poslaný prepravnou službou DPD, GLS, UPS, DHL, Remax, alebo TNT. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.

V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie do spoločnosti DVBMarket hradí odosielateľ. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje dodávateľ prepravnou spoločnosťou DPD na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť hradí zákazník.

V každom prípade, aby vybavená reklamácia mohla byť zaslaná, je nutné sa ozvať ozvať (e-mail, telefonicky). V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u distribútora. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.

Adresa pre zasielanie reklamácii :

DVBMarket
Hviezdna 38
82106 Bratislava, Slovakia
+421 948 122 683

VII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. 

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR  - http://www.mhsr.sk.

Edision Powercam Neotion SMIT EMP Centauri GT SAT Inverto Infomir Promax Cabelcon Schwaiger Germany Opticum DVBMarket Zgemma Televes Medialink Galaxy Innovations Sony Entertainment Fracarro AB Cryptobox Amiko Cavel Asus TVIP RU Antik Telecom TOTOLINK Formuler Lemco
Shipping wordwide to more then 150 zemí se společností
UPS DPD Fedex DHLTomáš Gonda, pred 5 rokmi

Bezproblémové parkovanie, najnižšie ceny.

Martin Hrabla, pred 7 rokmiBajza Peter, pred 6 rokmi

Viac recenzí na Google